Predavanja za starše

Mateja Petric, direktorica/ univ. dipl. pedagoginja

 1. Starševstvo je lep, a odgovoren poklic
  1. starševsko poslanstvo je najlepše, a najtežje poslanstvo
  2. vzgajamo predvsem z lastni zgledom
  3. bodimo in ostanimo dobri (ne idealni) starši
 2. Pasti sodobnega starševstva
  1. med popustljivostjo in strogostjo
  2. razlika med otrokovimi željami in potrebami
  3. kvaliteten čas družinskega sobivanja
 3. Otroci potrebujejo ljubeče a zahtevne starše
  1. razvajajmo z ljubeznijo, omejujmo s pravili
  2. razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
  3. jasne in dosledne meje nudijo varnost in spodbujajo disciplino
  4. zavedanje odgovornosti in posledic lastnih ravnanj
 4. Avtoriteta v vzgoji – potreba ali nuja?
  1. pomen in vloga avtoritete staršev/starejših na poti otrokovega odraščanja
  2. kako do lastne avtoritete
  3. razlika med avtoritativno in avtoritetno vzgojo
 5. Razvijanje in negovanje čuječnosti
  1. kaj čuječnost je
  2. čuječnost, odgovornost in prizanesljivost
  3. tehnike sproščanja in premagovanja stresa
 6. Delajmo z otrokom, ne namesto njega:
  1. naučimo otroka, da bo sam čim prej znal nositi svoj »nahrbtnik«
  2. razvoj organizacijskih in samoregulacijskih veščin
  3. dejavniki uspešnega učenja (metaučenje)
  4. vloga staršev pri otrokovih opravilih za šolo
 7. Domače naloge med obveznostjo, izzivom in odgovornostjo
  1. namen in cilji domačih nalog
  2. vloga staršev pri otrokovih domačih nalogah
  3. kdaj in katere domače naloge so najbolj prave
 8. Branje – dejavnik otrokove (ne)uspešnosti
  1. vpliv branja na otrokovo funkcioniranje v šoli
  2. koraki branja in bralne pismenosti
  3. branje kot osnova učenja – bralno učne strategije
  4. dejavnik bralne motivacije – beriva skupaj, potem pa sam…
 9. Kaj otrok zna in zmore, kaj pa mora?
  1. glavne značilnosti obdobij v  otrokovem razvoju
  2. dovolimo otroku, da odraste
  3. razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
  4. odgovornost kot vrednota
 10. Pot do otrokove samostojnosti
  1. spodbujanje otrokove samostojnosti
  2. pot k samostojnosti je tlakovana s trmo in kljubovanjem…
  3. sprejemanje in zavedanje lastnih dolžnosti, obveznosti in nalog
 11. Vrste otrokove zrelosti ob vstopu v šolo
  1. celostni razvoj otroka
  2. spremljanje in ugotavljanje različnih vrst otrokove zrelosti
  3. spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob vstopu v šolo
 12. Občutljivost za nasilje in različnih oblik odvisnosti
  1. vrste nasilja med in nad otroki
  2. kdaj in zakaj (lahko) otrok postane odvisen od nečesa, nekoga…
  3. dolžnost odraslih je, da omogočimo otroku varno in zdravo otroštvo
 13. Vse je težko, predno postane lahko:
  1. spodbujanje otroka k premagovanju in obvladovanju stisk ob vstopu v šolo in ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo
  2. samospoštovanje in samozavest krepita otrokovo samopodobo
  3. razvijanje, spodbujanje in negovanje delovnih in učnih navad ter vrednot
 14. Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase
  1. pomen samozaupanja in samospoštovanja; sprejemanje in zavedanje
  2. dejavniki pozitivne in zdrave samopodobe
  3. zmagovalec je tisti, ki zaupa in verjame vase
 15. Medsebojni odnosi in komunikacija naj bodo živi in ne virtualni
  1. se v družini dovolj poznamo
  2. kvaliteta in kvantiteta skupaj preživetega časa
  3. veščine in vrline uspešnega komuniciranja
  4. značilnosti in spretnosti dobrih medsebojnih odnosov
 16. Skupni trenutki v družini so najdragocenejša popotnica za otroka
  1. čas, ki v družini največ šteje
  2. koliko se v družini sploh poznamo med seboj
  3. pomen skupnih opravil in družabnih iger za zdrav otrokov razvoj
  4. družabne igre, ki nas povezujejo
 17. Čustva so včasih težko obvladljiva: naučimo se jih prepoznati in jih sprejemati
  1. nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
  2. nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in probleme
  3. odzivi otrok s čustvenimi težavami
 18. Medgeneracijsko učenje: otroci, starši in stari starši v sobivanju in soustvarjanju
  1. umetnost sobivanja več generacij
  2. zgledi vlečejo, izkušnje učijo
  3. modrosti starejših so pot do modrosti mlajših…

Irena Mohorović, univ. dipl. psihologinja

 1. Pomoč otroku pri razvoju trdnih temeljev pripravljenosti za šolo
 • poskrbimo za čustvene potrebe otroka
 • razvijajmo otrokovo zbranost in samostojnost
 • spodbujajmo motorični in umski razvoj otroka
 1. Otrok med domom in šolo (vrtcem)
 • Pomen dobrega sodelovanja staršev s šolo oz. vrtcem
 • vpliv družine na otrokovo šolsko delo in uspešnost
 1. Nemirni otroci
 • zakaj postajajo otroci vse bolj nemirni, nezbrani, impulzivni…
 • pomen zbranosti, pozornosti, potrpežljivosti in vztrajnosti pri šolskem delu
 1. Skrbimo tudi za zdrav socialno čustveni razvoj otrok
 • da bi otroci verjeli vase – razvijanje zdrave samopodobe
 • poskrbimo za uravnotežen razvoj otroka na vseh področjih
 1. Preprečevanje in reševanje vedenjskih težav pri otrocih
 • zakaj postajajo naši otroci vse bolj težavni v vedenju
 • hiperaktivni, impulzivni in eksplozivni otroci
 1. Nadarjeni učenci
 • nadarjeni in njihova učna (ne)uspešnost
 • značilnosti in potrebe nadarjenih otrok

Sabina Dogenik, univ. dipl. socialna pedagoginja

 1. Ali se sodobni otroci še znajo in zmorejo POTRUDITI?
 • vlaganje truda vodi k sreči in zadovoljstvu
 • vloga staršev pri postavljanju zahtev
 • kaj od naših otrok zahteva svet prihodnosti
 1. Ustrezno odzivanje na izzive sodoben vzgoje
 • značilnosti odraščanja v sodobni družbi
 • razvijanje učnih in delovnih navad
 • vzpostavljanje sodelovalnega odnosa med starši in otroki
 1. Dovolimo si biti starši
 • usklajevanje ljubeznivosti in postavljanje zahtev
 • spoprijemanje z neprimernim vedenjem otrok
 • vzpostavljanje starševske avtoritete
 1. Starši – sopotniki pri odraščanju
 • pomen družine za zdrav otrokov razvoj
 • primerno spodbujanje in izražanje podpore
 • ustvarjanje varnega vzdušja za pogovor
 1. Spodbujajmo razvoj otrokove pozitivne samopodobe
 • kako pomagati otroku, da verjame vase
 • značilnosti pozitivnega občutka lastne vrednosti
 • kakšna je moja samopodoba in kako z njo vplivam na svojega otroka
 1. Puberteta – nov korak na naši skupni poti
 • prehod iz otroštva v mladostništvo, vzgoja za odgovornost
 • razvojne naloge in potrebe mladostnikov
 • spremenjena vloga družine in staršev pri odraščanju
 1. Povezovalni odnosi v družini
 • kako vzpostaviti dobra družinska pravila
 • skupne družinske navade in prosti čas
 • značilnosti zdrave družine in prijetnih medosebnih odnosov
 1. Dober pogovor reši!
 • elementi kvalitetnega pogovora
 • naučimo se pogovarjanja in poslušanja
 • kako pravilno pohvaliti in sporočiti kritiko, ki ne prizadene
 1. Sooblikujmo prosti čas
 • pomen in potrebe prostega časa za naše otroke
 • skupno načrtovanje prostočasnih dejavnosti
 • poskrbimo za kvalitetno preživljanje prostega časa
 1. Prazniki – priložnost, da se začutimo in povežemo
 • kako ustvariti domače in toplo praznično vzdušje
 • usklajevanje različnih želja in pričakovanj
 • pomen daril in iskanje prave mere v obdarovanju
 1. Obvladajmo našega včasih (ne)obvladljivega malčka
 • kako ravnati z otroki, ki so živahni in nemirni
 • spoprijemanje z agresivnim in težko obvladljivim vedenjem
 • navajanje na red in disciplino
 1. Kje si, moj otrok?
 • spremenjene vloge v družini
 • koliko in kdaj nas mladostniki še potrebujejo
 • tvegane oblike vedenja
 1. V labirintu odraščanja
 • kako pomagati mladostniku skozi viharno mladostniško obdobje
 • ohranjanje odnosa
 • vpostavljanje starševske avtoritet

Nina Žnidaršič, prof. defektologije

1. Začetni koraki pri branju in pisanju
 • Pogled na spretnost branja – od prepoznavanja črk do spajanja, prepoznavanja pomena in sporočila, pomen prijetnih občutij in motivacije
 • Pogled na spretnost pisanja – od zaznavanja zgradbe besed do prikaza z grafičnimi znaki, pomen grafomotorične spretnosti
 • Otrok s težavami pri osvajanju teh spretnosti – nekateri otroci v 1. ali 2. razredu že berejo, drugi imajo z učenjem branja in pisanja večje težave

Predavanje je namenjeno staršem otrok v prvi triadi.

2. Disleksija, težava pri branju in pisanju
 • prepoznavanje težav pri otroku
 • iskanje načinov pomoči, ukrepanje
3. Pomagajmo otroku pri učenju matematike
 • razumevanje količine
 • številske predstave
 • pripomočki pri matematiki
4. Dobre delovne in učne navade so ključ do uspeha
 • to kar redno počnemo, se obrestuje
 • kaj lahko storimo starši
5. Razvijanje samostojnosti in odgovornosti pri otroku s posebnimi potrebami
 • vsak otrok je lahko samostojen in odgovoren v okviru svojih zmožnosti
6. Stopničke do dobre pismenosti (za starše predšolskih otrok in otrok na začetku šolanja)
 • kaj lahko naredimo starši, da bo otrok v šoli čim bolj uspešen
7. Moj otrok se težko zbere
 • prepoznavanje težav na področju pozornosti in aktivnosti
 • kako lahko starši pripomoremo k večji zbranosti otroka